Asomercat     História

     Qui som?

     Junta

     LLibre Blanc
    Informació     > Noticies

     > Noves Normatives

     > Inspeccions

     > Proveïdors Associats

    Mercats     > Mercats Associats

     > Dies de Mercat

     > Notes de Premsa

     > Àrea Privada


PROVEÏDORS SERVEIS
Professionals al seu servei


Disposem dels sigüents serveis pels nostres associats :

• Assesoria Fiscal Integral, consistent en l'estudi de les repercusions fiscals dels fets, amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, dintre del marc de la legislació fiscal aplicable.
• Definició de la política fiscal i planificació de les operacions.
• Resolució de les consultes que ens siguin efectuades, verbalment o per escrit, sobre temes fiscals.
• Informació sobre normativa, resolucions i senténcies d'interès per als nostres associats.
• Preparació, revisió i tramitació d'escrits i consultes dirigides a l'Administració Tributaria.
• Asistència, representació i defensa davant els órgans de la Inspecció de Tributs.
• Asistència en la preparació i presentació de declaracions d'impostos:
      - Impost sobre la Renta de les Persones Físiques.
      - Impost sobre Societats.
      - Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
      - Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
      - Impostos especials.
      - Impost sobre Transmissions Patrimonials.
      - Impost sobre Succesions.
      - Retenció i pagament a compta d'impostos.
      - Tràmit expedients d'aplazament d'impostos.
      - Recursos i reclamacions.
      - Auditores fiscals d'empreses.


· Laboral

 


· Contable

• Asesoría contable continuada desde el punto de vista mercantil, así como contabilización de operaciones de acuerdo con la normativa vigente.
• Orientación y dirección contable de sociedades y particulares en estimación directa.
• Transcripción de contabilidades de forma manual y mecanizada.
• Formación del personal de departamentos contables.
• Actualización de contabilidades atrasadas.
• Diseño de planes de contabilidad.
• Contabilidad en tiempo real.
• Contabilidad analítica.
• Auditoría interna.
• Depósito de Cuentas anuales en el Registro Mercantil.
• Contabilidad presupuestaria. Elaboración y seguimiento de presupuestos.
• Preparación de informes económicos y financieros de empresas.
• Valoración de empresas.


· Mercantil :

• Constitución de sociedades.
• Modificación y adaptación de Estatutos.
• Ampliación de Capital.
• Inscripción en el Registro Mercantil.
• Legalización y puesta al día del libro de actas y libro de socios.
• Legalización y actualización de sociedades inoperantes.
• Domicialiación de Sociedades.
• Disolución de Sociedades.
• Informes Mercantiles.
• Cancelación de notas marginales de Hacienda en el registro civil.


·Tráfico

• Matriculación de Vehículos.
• Transferecia de Vehículos.
• Bajas de desguace.
• Duplicados de permisos de conducir.
• Revisiones periódicas de turismos.
• Impuesto Municipal de Circulación.
• Impedimentos.
• Obtención de tarjetas de transporte.
• Lagalización de todo tipo de reformas :
    - Carrocerias.
    - Vehículos especiales.
    - Mercancias peligrosas.
    - Remolques.
    - etc...


· Seguros

• Planes de Pensiones.
• Planes de Jubilación.
• Planes de Seguro de Autónomo.
• Planes de Inversión.
• Planes de Ahorro.
• Seguros de Automóbiles.
• Seguros de Camiones.
• Seguros de Motocicletas.
• Seguros del Hogar.
• Seguros para su Empresa.
• Seguros de Armas.
• Seguros de Vida.


· Administración de Fincas

• Alquiler :
    - Gestión publicitaria del inmueble.
    - Busqueda y selección de arrendatarios.
    - Traspaso de locales.
    - Gestión de cobro de alquileres.
    - Formalización, registro y depósito del contrato/fianza.

• Compra-Venta :
    - Gestión publicitaria a través de nuestra bolsa.
    - Formalización de arras, contratos privados y escrituras públicas.
    - Estudio de la titularidad y cargas del inmueble.

• Comunidades de Propietarios :
    - Constitución y redacción de estatutos.
    - Confeción de presupuestos y cuentas anuales.
    - Legalización del libro de actas.
    - Convocatoria y asistencia a las reuniones.
    - Confección y envío de las actas de reuniones.
    - Emisión-cobro de provisiones de fondos y derramas.
    - Gestión de conversación de fincas : obras y seguros.